Kto się pokłoni? Prawo niedzielne przed powrotem Chrystusa.
Artur Gowroń
Książkę można już czytać, pobierać i wysyłać znajomym!
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" - J 8,32

Niemal wszyscy chrześcijanie świecący niedzielę nie znają historii pojawienia się jej w powszechnym chrześcijaństwie i ustanowienia dniem kultu. Nie wiedzą, że żadne inne kościelne święto nie było tak systematycznie narzucane wierzącym. Co więcej, nie są świadomi, że historia niedzielnego święta zapisana jest tak wieloma manipulacjami, fałszerstwami i środkami przymusu, że święto to nie mogło powstać z woli Jezusa Chrystusa i inspiracji Ducha Świętego. Tylko poznając historię niedzieli, poznamy prawdziwe intencje jej twórców, wśród których jest wywyższenie ich autorytetu ponad autorytet Boga, kościelnego dekalogu ponad Dekalog biblijny, panowanie nad ludzkimi sumieniami oraz posługiwanie się władzą świecką w realizowaniu celów kościoła. Poznanie prawdy o niedzieli jest naglące szczególnie dzisiaj, kiedy rzymski kościół wymusić chce na rządach państw wprowadzenie ustawy niedzielnej zakazującej ludziom pod groźbą kary wszelkiej pracy w niedzielę, nakazującej zamknięcie tego dnia wszystkich punktów usługowych, kulturalnych, sportowych i miejsc rozrywki oraz zobligować wszystkich wierzących do chodzenia w każdą niedzielę do kościoła. Poznanie tych motywów i celów jest ważne również dlatego, że taki scenariusz zapowiada ostatnia księga Biblii – Objawienie św. Jana. Zgodnie z jej profetycznym zapisem rządy państw wprowadzą bardzo restrykcyjne ustawy niedzielne na skutek „połączenia” kościoła z państwem, czyli naruszenia zasady rozdziału kościoła od państwa. Nałożą one również surowe sankcje karne na wszystkie osoby niestosujące się do tych ustaw.

Publikacja ta wyjaśnia niezwykle ważne zagadnienie dotyczące żyjących dzisiaj ludzi, albowiem w tym najtrudniejszym okresie historii ludzkości każdy człowiek będzie musiał dokonać wyboru najważniejszego w jego życiu autorytetu, któremu odda również cześć (pokłoni się). Historia powszechna, katolickiego kościoła oraz stanowisko Biblii, które w tej publikacji przytoczono, pokazują jednoznacznie, że niedziela jest znakiem religijnego przewrotu wprowadzonego i nadal kontynuowanego przez religijną władzę, która usunęła z biblijnego Dekalogu nakaz święcenia dnia ustanowionego przez Boga i w jego miejsce wstawiła inny dzień. Czytelnik pozna rolę, jaką niedzielne „święto” odgrywa w Wielkim Boju o zbawienie człowieka, oraz tę najważniejszą rolę, jaką ostatnie prawo niedzielne (najbardziej restrykcyjne) odegra przed powrotem Chrystusa na ziemię, co może się stać jeszcze za naszego życia.

UŻYJ TĘ KSIĄŻKĘ W MISJI
Książka ta została wydrukowana w niewielkim nakładzie, który szybko się rozszedł. Jeśli poruszyła cię jej treść i chciałbyś ją posiadać w druku w określonej ilości, aby wykorzystać w celach ewangelizacyjnych, wydawnictwo może to umożliwić kontaktując zainteresowane osoby, kościoły i zbory bezpośrednio z drukarnią, która je drukuje. W takim wypadku pokryją one tylko koszty wydruku i przesyłki. Zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.