Planujemy wydać
Człowiek grzechu ujawniony
Alonzo T. Jones

Pozycję Człowiek grzechu ujawniony tworzy zbiór bardzo ważnych artykułów zebranych w formie książkowej, napisanych przez jednego z najwybitniejszych przedstawicieli adwentyzmu XIX wieku, Alonzo Treviera Jonesa, który porównuje prawdy Bożej ewangelii przekazanej ludziom z błędami papieskich doktryn, które od Boga ich odsuwają. Z porównania tego wynika wprost, że papiestwo jest wielkim arcydziełem fałszywej religii, którego doktrynalne bałamuctwa, mistyfikacje i oszustwa, jakimi zwodzi rzymskich katolików, obnaża miecz Ducha – Boże Słowo, czyli Pismo Święte (Ef 6,17). Poznając tak wiele błędów i wypaczeń papiestwa, w sposób naturalny nasuwa się pytanie: Jak mogło dojść do tak wielkiego odstępstwa od prawd ewangelii, których nauczał Jezus Chrystus i napełnieni Duchem Świętym apostołowie? Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: Stało się to z powodu wywyższenia się człowieka ponad Boga. Już apostoł Paweł zapowiadał pojawienie się w kościele takiego człowieka:

„A prosimy was, bracia… abyście tak szybko nie dali się zachwiać w waszych umysłach ani nastraszyć, czy to przez ducha [zwodniczego], czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby nastał już dzień Pański. Niech was nikt nie zwiedzie jakimkolwiek sposobem, albowiem dzień ten nie nastanie zanim najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia się i wynosi ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem Boskiej czci, tak że zasiądzie w świątyni Bożej [kościele - 1Kor 3,16-17] niczym Bóg, ukazując siebie jakby był Bogiem… I wiecie, co obecnie powstrzymuje jego objawienie aż do czasu, gdy się objawi. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa” (2Tes 2,2-7 pd).

Przed omówieniem i porównaniem z Pismem Świętym wszystkich błędów doktrynalnych i antyewangelicznych dogmatów papiestwa, narzucanych przez stulecia katolickiemu ludowi władzą religijną oraz świecką, autor pokazuje przyczyny wyłonienia się papiestwa w kościele oraz jego rozwoju z coraz większymi wpływami. Przedstawione argumenty i historyczne fakty dowodzą, że zmieniając biblijne i apostolskie doktryny, porządek organizacyjny kościoła oraz wprowadzając hierarchię, podział na kler i laikat oraz dziesiątki nowych dogmatów wiary będących świadectwem wpływów pogańskich wierzeń na Rzym, papiestwo de facto ustanowiło nową religię, która całkowicie różni się od chrześcijaństwa założonego przez Jezusa Chrystusa.