Planujemy wydać
Krzyż i jego świątynny cień
Stephen N. Haskell

Krzyż i jego świątynny cień to pogłębione studium o biblijnej świątyni, którą autor nazywa „najwspanialszą lekcją poglądową i najwspanialszym obiektem nauczania, jaką kiedykolwiek otrzymała ludzkość”. Opierając się wyłącznie na Piśmie Świętym, Stephen Haskell w sposób przekonujący pokazuje, że już w starotestamentalnej świątyni wybranego przez Boga ludu zawarta była cała ewangelia. Czytelnik poznaje każdy aspekt funkcjonowania świątyni i jej służby, rodzaje i sens różnych ofiar i świąt, obrzędów i ceremonii, praw Lewickich, kapłaństwa, dwunastu plemion, posługiwania się urim i tummim w poznaniu wyroczni Bożej, wszystkie typy i anytypy, służbę Najwyższego Kapłana, która ilustruje wprost późniejszą służbę Jezusa Chrystusa po wniebowstąpieniu, a nawet liczbę 144 000. Książka jest fantastycznym źródłem wiedzy o świątyni Boga. Jak autor podkreśla „krzyż Chrystusa jest w świątyni wielkim centrum ukazanego w miniaturze całego planu odkupienia rodzaju ludzkiego”.

Książka zajmuje się też świątynią Boga w niebie, która stanowiła wzór dla budowy ziemskiej świątyni przez Mojżesza na polecenie Boga, będącej właśnie typem, czyli cieniem wskazującym na świątynię niebiańską i służbę Chrystusa jako arykapłana, oraz tym „prawdziwym Przybytkiem” – jak ją nazywa apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków poświęconym tym dwóm świątyniom. Paweł wyjaśnia chrześcijanom, że wraz ze śmiercią Jezusa zakończyła się typiczna kapłańska służba w ziemskiej świątyni, natomiast po Jego wniebowstąpieniu rozpoczęła się w niebiańskiej świątyni Jego kapłańska służba – kapłaństwo ziemskie było cieniem, czyli typem kapłaństwa Chrystusa z Jego służbą w niebie. Niezwykle cenny jest też końcowy rozdział „Sto czterdzieści cztery tysiące”.

Większość chrześcijan jest całkowicie nieświadoma istoty, znaczenia i wagi prawdy o świątyni ziemskiej i świątyni niebiańskiej, co jest niezwykłe, jeśli weźmie się pod uwagę że była ona centralnym filarem wiary apostolskiego kościoła (czego dowodem jest List do Hebrajczyków). Z jakich powodów „podeptano” tę prawdę z najważniejszą służbą Zbawiciela po Jego wstąpieniu do nieba wyjaśnia inna publikacja pt. Strażnicy Niebiańskiej Świątyni, z którą polecamy zapoznać się wraz z książką Haskella.