Planujemy wydać
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ – Prawem wolności
Taylor G. Bunch

Wiele studiów, które poświęcono biblijnemu Dekalogowi ma związek z faktem, że jego normy moralne sumują całą powinność człowieka wymaganą od niego przez Boga. Posłuszeństwo 10 przykazaniom było przez wszystkie wieki dowodem miłości i wierności Bogu oraz rozpoznawalnym znakiem odróżniającym czcicieli prawdziwego Boga od wyznawców wszelkich fałszywych bóstw i religii. 10 biblijnych przykazań (nie katechizmowych, które zmienił Rzym) stanowią unikatową część całego boskiego objawienia danego ludzkości, gdyż przekazane zostały bezpośrednio przez Boga – obwieścił je własnym głosem, sam je zapisał na kamiennych tablicach i dopiero wtedy przekazał Mojżeszowi. Wyrycie przez samego Boga dziesięciu morlanych praw na granitowych tablicach wskazuje na ich wyjątkową wartość i wieczne obowiązywanie, a dzięki Nowemu Przymierzu ustanowionemu zbawczą ofiarą Jezusa, Prawo to, określające fundamentalne obowiązki człowieka jest przez Ducha Świętego wypisywane – czyli przepisywane – na tablicach ludzkiego serca, aby każdy naśladowca Chrystusa mógł powiedzieć za Nim: „Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a Prawo Twoje jest w sercu moim” (Ps 40,8-9).

Książka Taylora G. Buncha jest jak zbiór dziesięciu wspaniałych lekcji wygłoszonych przez mądrego nauczyciela, który wyjaśniając cenne nauki płynące z każdego z tych Boskich przykazań, odkrywa przed nami również ich duchową naturę, udowadniając, że obejmują one znacznie więcej ludzkich postaw niż większość z nas sądzi i nie postrzega ich w kategoriach grzechu oraz łamania Prawa. Bunch czyni to jeszcze z innego powodu – rozwijającej się w chrześcijaństwie absurdalnej i fałszywej nauki o nieobowiązywaniu ludzi Dekalogu z dziesięcioma przykazaniami, które jakoby zniósł sam Chrystus i zastąpił je dwoma przykazaniami miłości, jak również z powodu zmiany i usunięcia kilku z nich przez powszechny kościół, o czym nie wiedzą miliony rzymskich katolików. Autor pragnie jednocześnie, aby Czytelnik mógł osobiście doświadczyć przypisaną mu oraz udzieloną sprawiedliwość Chrystusa, gdyż w rzeczywistości to ona czyni Dekalog Prawem wolności. Współczesne kościoły chrześcijańskie coraz bardziej wypaczają biblijne pojęcia miłości i wolności, z których to pierwsze niajdoskonałej wyraża Dekalog spisany na dwóch tablicach – miłość do Boga i miłość do człowieka – a drugie dotyczy wolności od grzechu, o której tak często mówił Jezus. Z tego powodu apostoł Jakub nazwał Dekalog tym szczególnym tytułem – Prawem wolności.