Biblia. Księga z innego świata.

Czy istnieje inna księga tak niezwykła, jak Biblia? Dlaczego największe dzieła artystów, pisarzy i myślicieli powstały z jej inspiracji? Dlaczego biblijny Dekalog stał się fundamentem prawodawstwa wszystkich cywilizowanych społeczeństw? Dlaczego amerykańską Konstytucję gwarantującą wolność sumienia, prawo do własności oraz rozdział kościoła od państwa, oparto na naukach Biblii, dzięki czemu Stany Zjednoczone szybko stały się mocarstwem światowym? Również Polska była mocarstwem europejskim, kiedy w czasie protestanckiej reformacji wszystkie stany społeczne czytały Biblię. Żadna inna księga nie piętnuje ludzkiej tradycji oraz kultu żywych i umarłych ludzi. Dla Biblii jedynym człowiekiem godnym kultu jest Jezus Chrystus. Dlaczego Jemu poświęca ponad trzysta proroctw? Dlaczego zakazuje wiary w dusze zmarłych, wstawiennictwo zmarłych i odprawiania nabożeństw za zmarłych (mszy), ucząc nieustannie, że Bóg jest wyłącznie Bogiem żywych (Łk 20, 37)? W jakim też celu promuje bezkompromisową uczciwość człowieka i życie w prawdzie oraz miłość do nieprzyjaciół? Niniejszy film pokazuje, że Biblia rzeczywiście jest "księgą z innego świata”, która nie zna też innej wiary w człowieka, jak tylko w Odkupiciela.